PORTFOLIO

บริการกำจัดวัตถุดิบเสื่อมสภาพ บริษัท สยามมอดิฟายด์ สต๊าร์ช จำกัด

วัตถุดิบเสื่อมสภาพ
client
บริษัท สยามมอดิฟายด์ สต๊าร์ช จำกัด
launch
จังหวัดปทุมธานี
services
บริการกำจัด กากปูนขาว กากตะกอนจากกระบวนการผลิต

description

บริการกำจัดวัตถุดิบเสื่อมสภาพ บริษัท สยามมอดิฟายด์ สต๊าร์ช จำกัด ด้วยกระบวนการนำไปฝังกลบเฉพาะของเสียอันตราย (073)