Our Services

     ในปัจจุบันหลายหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น สภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ เป็นต้นซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่เกิดจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเพื่อนำมาซึ่งสิ่งอำนวยต่างๆ ดังนั้นผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องให้ความสำคัญในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานให้มากขึ้นเป็นลำดับ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย และเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทั้งเพื่อให้เป็นการพัฒนาให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมก็มีบริการที่มารองรับมาตรการต่างๆด้วยเช่นกัน 

      นอกจากการดูแลระบบ และซ่อมบำรุงระบบในพื้นที่อับอากาศแล้ว เรายังให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม รับดูดและกำจัดของเสีย ล้างบ่อ Cleaning tank  บ่ออับอากาศ (Confined Space) รับลอกท่อระบายน้ำ และบริการทำความสะอาดบ่อบัด เราเน้นการบริการอย่างครบถ้วน และบูรณาการ ถูกต้องตามกฏหมาย  

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด