บริการทั้งหมดของเรา

WASTE

ตัวอย่างของเสียที่รับดำเนินการ

รถ ROLL OFF (BOX) เดี่ยว

นำ้หนักบรรทุกเฉพาะของเสียไม่เกิน 13 ตัน

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด

ขั้นตอนการให้บริการ

การนำไปใช้งาน

เกษตรกรที่ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ตรากล้ามโต ของ กรีนพลัสออร์แกนิค