ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดต่อลูกค้า

เพื่อสอบถามรายละเอียดกากของเสีย

ข้อมูลที่ได้รับ

จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา ภายใน 2 วัน

วิเคราะห์

เพื่อสอบถามรายละเอียดกากของเสียฯ

การขออนุญาต

นำกากของเสียไปกำจัดกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ประมาณ 2 สัปดาห์)

แจ้งกำหนดวันขนส่ง

(กรณีฉุกเฉินล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน)

ดำเนินการขนส่ง

...

นำส่งเอกสาร

ยืนยันการทำลายพร้อมภาพถ่าย