PORTFOLIO

บริการกำจัดวัสดุจากการรื้อถอน บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

ของเสียไม่อันตราย (071)
client
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
launch
กรุงเทพมหานคร
services
วัสดุจากการรื้อถอน

description

กำจัดวัสดุจากการรื้อถอนนำไปกำจัดโดยกระบวนการฝังกลบอย่างปลอดภัย เฉพาะของเสียไม่อันตราย (071)