PORTFOLIO

ทำความสะอาดบ่อบำบัดและกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด บริษัท ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด

วัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083)
client
บริษัท ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด
launch
จังหวัดสมุทรปราการ
services
ทำความสะอาดบ่อบำบัดและกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด

description

ทำความสะอาดบ่อบำบัดและกำจัดกากตะกอน จากระบบบำบัด นำไปกำจัดโดยกระบวนการนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083)