PORTFOLIO

รับกำจัดสินค้าเสื่อมสภาพ บริษัท โบแมน อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ของเสียไม่อันตราย (071)
client
บริษัท โบว์แมน อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
launch
กรุงเทพมหานคร
services
กำจัดสินค้าเสื่อมสภาพ (เกล็ดขนมปัง)

description

บริการกำจัดสินค้าเสื่อมสภาพ (เกล็ด ขนมปัง) นำไปกำจัดโดยกระบวนการฝังกลบเฉพาะของเสียไม่อันตราย (071)