PORTFOLIO

รับกำจัดขี้เถ้า จากบริษัท แน็ชเชอรัล รับเบอร์เธร็ด จำกัด

วัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083)
client
บริษัท แน็ชเชอรัล รับเบอร์เธร็ด จำกัด
launch
services
กำจัดขี้เถ้า

description

บริการกำจัดขี้เถ้า นำไปกำจัดโดย กระบวนการนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083)