PORTFOLIO

บริการกำจัด กากปูนขาว กากตะกอนจากกระบวนการผลิต บริษัท โกลเบิลเคมิเคิล จำกัด

ของเสียไม่อันตราย (071)
client
บริษัท โกลเบิลเคมิเคิล จำกัด
launch
จังหวัดสมุทรปราการ
services
บริการกำจัด กากปูนขาว กากตะกอนจากกระบวนการผลิต

description

บริการกำจัด กากปูนขาว กากตะกอนจากกระบวนการผลิต ด้วยกระบวนการนำไปฝังกลบเฉพาะของเสียไม่อันตราย (071)