PORTFOLIO

บริการกำจัดน้ำผลไม้เสื่อมสภาพ บริษัท แอลเอฟโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083)
client
บริษัท แอลเอฟโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
launch
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
services
บริการกำจัดน้ำผลไม้เสื่อมสภาพ

description

บริการกำจัดน้ำผลไม้เสื่อมสภาพ ด้วยกระบวนการนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083) ที่โรงปุ๋ยกรีนพลัส