PORTFOLIO

บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

กำจัดกากของเสีย
client
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
launch
กรุงเทพมหานคร
services
บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้ว

description

รับกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดชีวภาพ โดยการนำภาชนะ Roll Off Box ไปวางรองรับกากของเสียที่ ออกจากไซโล