Our Services

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีโรงงาน รีไซเคิลที่ให้บริการ ทั้งประเภท 105,106 โดยถูกต้องตามกฎหมาย ประเภทที่ 105 เป็นการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งอยู่ในรูปของแข็ง ประกอบด้วย พลาสติก เศษไม้ กระดาษ เหล็ก แก้ว และอื่น ๆ จากภาคอุตสาหกรรม นำมาผ่านกระบวนการคัดแยกและรีไซเคิลโดยการ อัดเป็นก้อน ประเภทที่ 106 นำของเสียประเภทสารละลายหรือเคมีภัณฑ์ มาผ่านกระบวนการคัดแยกและรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่

ทางบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ ในหลายด้าน พร้อมให้บริการ

โรงงานรีไซเคิล