Our Services

รายละเอียดการให้บริการด้วยทีมงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ

1) บริการเปลี่ยนอุปกรณ์ในบ่อบำบัด เช่น เปลี่ยนฟิลเตอร์ เปลี่ยนมีเดีย และ กำจัดฟิลเตอร์ กำจัดมีเดีย จากการเปลี่ยน

2) บริการซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ปรับปรุง บ่อบำบัด

3)  บริการบำรุงรักษาบำบ่อบัด

4)  บริการด้านงานพื้น เช่น เคลือบผิวบ่อบำบัดด้วยไฟเบอร์ , เคลือบผิวบ่อบำบัดด้วย EPOXY , เคลือบผิวบ่อบำบัด

5)  บริการปรับพื้นผิวบ่อบำบัด