BLOG

เอกสารตามประกาศ "กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550"

หน้าที่ผู้รับกำจัด / บำบัด / รีไซเคิล

เอกสารตามประกาศ "กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550"
(หน้าที่ผู้รับกำจัด / บำบัด / รีไซเคิล)

สก.6 บัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

SorKor6

 

สก.7 บัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ทำการบำบัดหรือกำจัด

SorKor7

 

สก.8 บัญชีแสดงรายการผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงผสม / วัตถุดิบทดแทน

SorKor8

 

สก.9 บัญชีแสดงการรับมอบเชื้อเพลิงผสม / วัตถุดิบทดแทน

SorKor9

 

ช่องทางการส่งเอกสาร
1. ยื่นเป็นเอกสารด้วยตนเอง / ส่งทางไปรษณีย์
2. ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์