BLOG

ขยะทำปุ๋ย

6-Steps

การนำของเสีย ขยะอุตสาหกรรมไปกำจัดด้วยการนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย

บริษัท เอ็น-เทคฯ ให้บริการรับกำจัดขยะอุตสาหกรรม กากของเสีย กากอุตสาหกรรม จากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เยื่อกระดาษ โดยการนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083) ที่โรงปุ๋ยกรีนพลัส (GREENPLUS ORGANIC) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มีขั้นตอนนำขยะทำปุ๋ย ดังนี้

1) ผสมวัตถุดิบร่วมกับของเสีย
     
การนำของเสียในอัตราส่วนที่มีการคำนวณไว้ มาผสมร่วมกับวัตถุดิบหลัก

2) ตั้งกองหมัก
     เมื่อมีการผสมตามสัดส่วนแล้ว จะตั้งกองหมักพร้อมฉีดจุลินทรีย์เพื่อช่วยในการย่อยสลายได้ดีขึ้น

3) ปั้นเม็ดปุ๋ย
     นำวัตถุดิบมาปั้นเม็ด ตามขนาดที่ต้องการ

4) กระบวนการอบ
     อบเพื่อลดความชื้นของวัตถุดิบ

5) ลำเลียงผ่านสายพาน
     ลำเลียงผ่านสายพานเป็นการคัดขนาดที่ไม่ได้มาตรฐานออก

6) บรรจุใส่ถุง
     บรรจุใส่ภาชนะที่ต้องการ